خط تولید ماسک
location همه
خط تولید ماسک
  • نوع کسب و کار: تولیدی
  • نسبت سود به درآمد: 100%
  • حداقل زمان راه اندازی: 2 ماه
  • حداقل سرمایه راه اندازی: 1.5 میلیارد

1,500,000,000تومان

مشخصات کسب و کار


ارزش در مقابل قیمت

شفافیت طرح و نقشه

بروز بودن کسب و کار

نسبت سود به فروش

میزان رضایت عمومی

نکات مثبت
  • سود فوق العاده
  • استخدام نیروی انسانی کم
  • امکان دریافت تسهیلات دولتی
  • بازار پر رونق در حال حاضر
نکات منفی
  • سختی در دریافت مجوز
  • امکان افت بازار در دوران بعد از کرونا

توضیحات کسب و کار


خط تولید ماسک تنفسی و جراحی

 

به طور کلی ماسک های بهداشتی را می توان به دو دسته ماسک های تنفسی و ماسک جراحی تقسیم بندی کرد.

1- ماسک های تنفسی

ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻨﻔﺴﯽ وﺳﯿﻠﻪ ای ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻓﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎک و زﯾﺎن آور از ﺟﻤﻠﻪ ذرات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دودﻫﺎ، ﺑﺨﺎرﻫﺎ و ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ، ﮔﺴﺘﺮه ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﺳﺎده و ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﻫﺎی ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ و ﭼﻨﺪﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺳﮏ ﮔﺎز را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﻧﻮاﻋﯽ از ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ را در ﺷﮑﻞ ١ می بینید.

 

2- ماسک جراحی

ﻣﺎﺳﮏ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﺳﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﺳﺎده ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﻏـﻠﺐ ﮐﺎرﮐﻨﺎن درﻣـﺎن آن را اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮوج و ﭘﺮﺗﺎب ﺑﺎﮐﺘﺮی در ﻗﻄﺮات ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎ ذرات ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا از دﻫﺎن و ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺎدر درﻣﺎن ﻃــﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺎﺳﮏﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻓﺮدی ﮐﻪ آن را ﭘﻮﺷﯿﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا ﯾﺎ ذرات وﯾﺮوس ﻃﺮاﺣﯽ نشده اند و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﮏﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﺎﺳﮏ N95 و یا FFP ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﻮاد، ﺷﮑـﻞ و ﻻﯾﻪ ﻫـﺎی ﻣـﺤﮑﻢ ﻣـﺤﺎﻓـﻆ ﺑﻬﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ.

طبقه بندی ماسک ها

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﯽ (NIOSH) مرجع طبقه بندی ماسک در آمریکاست. طبقه بندی   (NIOSH) فقط ﺑﻪ ﭘﺎﻻﯾﺶ ذرات ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا اﺷﺎره دارد و ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﺳﮏ در ﺣﺬف ﮔﺎزﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﺨﺎرات ﻫﻮا اﺷﺎره ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. NIOSH  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ٩ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻣﺎﺳﮏ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮی ﻣﺎﺳﮏ و ﺳﻄﺢ ﮐﺎراﯾﯽ آن اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ اول ﺳﺮی ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻓﯿﻠﺘﺮ، ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮑﯽ از ﺣﺮوف N,R یا P است ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاﺟﻬﻪ و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ذرات  ﻣﻌﻠﻖ روﻏﻦ (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، روان ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ، ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﻦ و ﻏﯿﺮه) را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

N: ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻏﯿﺮﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ روﻏﻦ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ذرات روﻏﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود

R: ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ روﻏﻦ. در ﺻﻮرت وﺟﻮد ذرات روﻏﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود

P: ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺿﺪروﻏﻦ. در ﺻﻮرت اﺷﺒﺎع ذرات روﻏﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ به کار رود

بخش دوم ﺳﺮی ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻓﯿﻠﺘﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

جدول 1: طبقه بندی ماسک های تنفسی براساس پرتکل NIOSH آمریکا


جدول 2: طبقه بندی براساس معیار اروپا

مالی کسب و کار


در بخش مالی کسب و کار، ساختار هزینه و جریان درآمدی محاسبه و ریز جزئیات هزینه ها و نحوه فراهم کردن تجهیزات، ادوات و... شرح داده می شود. ساختار (عمومی) هزینه ها به صورت کلی، با مقدار سرمایه اولیه، سود سالیانه کسب و کار و شیوه راه اندازی به صورت رایگان در اختیار شما قرار می گیرد.


هزینه های جاری

* تجهیزات ذکر شده در جدول فوق، تجهیزات اولیه و عرف برای راه اندازی خط تولید کسب و کار مورد نظر است. برای دسترسی کامل به اطلاعات مالی، کارکرد دستگاه ها، طریقه تهیه آن و ریز جزئیات مالی، پکیج مالی کسب و کار را خریداری کنید.


جریان مالی

* برآورد مالی تهیه یک عدد محصول (ماسک) با احتساب سود و هزینه آن

* برای اطلاع از نحوه راه اندازی کسب و کار، تنظیم نقشه راه و مشاوره جهت راه اندازی کسب و کار با پشتیبانی سایت کارخانه کسب و کار تماس بگیرید. 02122634775


 

شما می توانید توضیحات کامل ساختار هزینه و جریان درآمدی را به صورت فایل کامل که شامل 11 آیتم (معرفی کامل کسب و کار - نقاط ضعف و قوت - روش های تولید و راه اندازی - ضروریات، شناخت تجهیزات و ادوات - بررسی ملزومات - مجوزهای مورد نیاز - تحلیل و بررسی شاخص های مالی و اقتصادی و میزان سوددهی (با جدول و نمودار) - تحلیل و بررسی گام به گام مراحل اجرایی بازار هدف(صادرات، واردات) -بررسی گام به گام مراحل اجرا - بررسی ریسک ها و مشکلات - ضروریات و مباحث مربوط به مکان یابی) می شود. با دریافت و خرید این فایل صفر تا صد مراحل راه اندازی، اجرا  و برنامه ریزی های اجرایی دریافت خواهید کرد.

پیشنهاد کسب و کار


پیشنهادات کسب و کار شامل پیشنهاد برای بهتر نمایش دادن، راه اندازی و ایجاد خلاقیت در نحوه ارائه خدمات و یا محصول تولیدی می باشد. با خرید پکیج پیشنهادات کسب و کار، آیتم های ذیل در اختیار شما قرار می گیرد.

(انتخاب نام برند - ثبت برند - دامنه وبسایت - طراحی سایت و یا اپلیکیشن - طراحی لوگو - طراحی بسته بندی و پکیجینگ - طراحی ست اداری و گرافیکی - تدوین شیوه تبلیغاتی کسب و کار)

 

ویدیو کسب و کار


برای درک بیشتر طرح کسب و کار و کسب اطلاعات در رابطه با نحوه خرید و هزینه های راه اندازی کسب و کار، ویدیوی زیر را مشاهده کنید. و یا با پشتیبان سایت کارخانه کسب و کار تماس بگیرید.

share
0
share
0
download
2
like

مقاله کسب و کار


پادکست کسب و کار


prev play-podcast next

برای درک بیشتر طرح کسب و کار و کسب اطلاعات در رابطه با نحوه خرید و هزینه های اولیه، نقشه راه و سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کار پادکست زیر را گوش دهید و یا با پشتیبان سایت کارخانه کسب و کار تماس بگیرید.

share
0
share
0
download
2
like

مقایسه کسب و کار


خط تولید ماسک
پت لند

نظرات کاربران


برای ارسال دیدگاه، باید وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود به حساب کاربری خود اینجا کلیک نمایید.