فیلتر جستجو

مطالب اخیر

کلمات کلیدی
خط تولید ماسک
 مدیر /   1399/06/01

به طور کلی ماسک های بهداشتی را می توان به دو دسته ماسک های تنفسی و ماسک جراحی تقسیم بندی کرد. 1- ماسک های تنفسی ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻨﻔﺴﯽ وﺳﯿﻠﻪ ای ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻓﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎک و زﯾﺎن آور از ﺟﻤﻠﻪ ذرات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دودﻫﺎ، ﺑﺨﺎرﻫﺎ و ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ادامه مطلب
خط تولید ماسک
 مدیر /   1399/05/30

به طور کلی ماسک های بهداشتی را می توان به دو دسته ماسک های تنفسی و ماسک جراحی تقسیم بندی کرد 1- ماسک های تنفسی ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻨﻔﺴﯽ وﺳﯿﻠﻪ ای ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻓﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎک و زﯾﺎن آور از ﺟﻤﻠﻪ ذرات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دودﻫﺎ، ﺑﺨﺎرﻫﺎ و ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ادامه مطلب
تست
 مدیر /   1399/05/01

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

ادامه مطلب